ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရး လုပ္ေဆာင္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ကူညီၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးပါကလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရး ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM)မွ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image result for အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM)"

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Grand Mercury Hotel တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉)ရက္ကက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM)၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ အထက္ပါအတိုင္းေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။“ကၽြန္ေတာ္တိ္ု႔ CTUM ဟာ လူတိုင္းအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးနဲ႔လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔က်န္းမာေရး၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး၊ တည္ေဆာက္ျခင္းစတာေတြကိုျမွင့္တင့္ႏုိင္ဖို႔ အလုပ္ေတြပိုမိုလုပ္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရး လုပ္ေဆာင္မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကအမ်ိဳးသားအဆင့္ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဒီအလုပ္ေတြကိုလုပ္တဲ့အခါ ပိုၿပီးအားရွိလာမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာပါ၀င္ကူညီမွာျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးကာလမွာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြ သင့္ေတာ္တဲ့အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM)သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာျပႆနာမ်ားကို ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားဦးေရ(၂၂)သန္းရွိၿပီး လူဦးေရ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source-အကုန္သိ