ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ေဆကိႏၵ ကလည္း ေဝဘာဂီေဆးရံုကုိလွဴၿပီ( ဆရာေတာ္ဘုရား သက္ရွည္က်န္းမာပါေစ)

ဓမၼ ဒူတ ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ ေဆကိႏ ၵကလည္း ေဝဘာဂီ ေဆးရံု ကုိ လုိ အပ္ တာ မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ ပါ တယ္ ။ဓမၼဒူ တ ဆရာေတာ္ အရွင္ ေဆကိႏၵ ဘုန္းဘုန္းႀကီး သည္ ယေန႔ ေဝဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး သို႔ႂကြ ေရာက္၍ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (COVID-19) ေစာင့္ၾကည္ေရး ႏွင့္ ကုသေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ကို အားေပး စကား မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါတယ္။

(COVID-19)အတြက္ေဆး႐ုံအေဆာင္ အသစ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္အတြက္လိုအပ္ေနေသာ မီးစက္ႀကီး၊ Intercom (ေခတ္မီလူနာႏွင့္အျပန္အလွန္စကားေျပာစက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္)၊ CCTV System၊ Aircoolerမ်ား၊ ေရခဲေသတၱာ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အိပ္စင္မ်ား၊ ေဆးပစၥည္ထားႏိုင္ေသာ စတီးစင္မ်ား၊ ျမက္ရိတ္စက္မ်ား ယေန႔လႉဒါန္းစီးမံ၍ လိုအပ္ရာရာမ်ားကိုလည္ အခ်ိန္မေ႐ြးခ်က္ခ်င္မွာၾကားရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါသည္။