ေငြကို ေရလိုသံုး၍ အလ်ွံအပယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ ေသာက်င့္စဥ္ ဂါထာ ေတာ္

ႏွင္ းဆီပန္ း ၂၄ပြင္ ့.ဆီမီး၂၄တိုင္တံခြန္ ကုကၠား တစ္ စံုေရဗူးအႀကီးတစ္ ဗူး.ဗူး ေနာက္ မွာ အခုသံုး ေန ေသာ ေငြ ၁ေသာင္းတန္ ငါး ေထာင္ တန္ တစ္ ေထာင္ တန္ ငါးရာတန္ ႏွစ္ ရာတန္ တစ္ ရာတန္ ငါးဆယ္ တန္ အားလံုးကိုအထပ္ လိုက္ လႉဒါန္ းရပါတယ္

ရြတ္ ဆိုရမည္ ဂါထာမွာ.ဒီဝါ တပတိ မဂၤလာ ဂါထာ ၂၄ႀကိမ္ .ဒီဝါတပတိ အာဒိ ေစၥာ ရတၱိမာဘာတိစႏၵိမာ သႏၷ ေဒါၶ ခတၱိ ေယာ တပတိဈာယီတပတိ ျဗဟၼ ေဏာအထသဗၺ မ ေဟာရတၱံ ဗု ေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ ပဌာန္ းပါဠိ ေတာ္ ၂၄ႀကိမ္ေဟတု ပစၥ ေယာ.အာရမၼဏ ပစၥ ေယာ

အဓိပတိ ပစၥ ေယာ.အနႏၱ ပစၥ ေယာ သမနႏၱရ ပစၥ ေယာ.သဟဇာတပစၥ ေယာအညမည ပစၥ ေယာ.နိသာယပစၥ ေယာ ဥပနိသယ ပစၥ ေယာ.ပု ေရဇာတ ပစၥ ေယာပစၦာဇာတ ပစၥ ေယာ.အာ ေသဝန ပစၥ ေယာ ကမၼပစၥ ေယာ.ဝိပါက ပစၥ ေယာ အာဟာရပစၥ ေယာ.ကၠျႏၵိယ ပစၥ ေယာ ဈာနပစၥ ေယာ.မဂၢပစၥ ေယာသမၸယုတၱပစၥ ေယာ.ဝိပၸယုတၱ ပစၥ ေယာအတၱိပစၥ ေယာ.နတၱိ ပစၥ ေယာ ဝိဂတ ပစၥ ေယာ.အဝိဂတ ပစၥ ေယာတိ

ေငြရ ဂါထာ ၁၀၈ႀကိမ္ သဗၺိ ေဝန ခယခပင္ း သုခိ ဥံဳ ပူဇာစ အားလံုး ေကာင္ း က်ိဳး လိုရာဆႏၵျပည္ ့ဝၾကပါ ေစ

ေမတၱာျဖင္ ့ ေႏြးေႏြးခ်စ္ဖြယ္