ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕အသက္ကို ၇၀ ႏွစ္ အထိသာ သတ္မွတ္ဖို ့ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အၾကံျပဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္။ ဖြဲ ့စည္ပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ ့ဒုသမၼတတို ့ရဲ ့အသက္အ႐ြယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အသက္ ၇၀ ႏွစ္ အထိသာ သတ္မွတ္ေပးဖို ့ႀကံ့ခိုင္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္သို ့အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။သည္ကေန ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ ့အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရာမွာ အခုလို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေမာင္ျမင့္က အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃)ပါ ပုဒ္မ ၅၉(ဂ)နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ နဲ ့ဒုသမၼတမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူဟာ အနည္းဆုံး အသက္ ၄၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၇၀ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရမယ္လို ့အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပါ မူလျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉(ဂ)မွာေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူဟာ အနည္းဆုံး အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္လို ့သာ ျပဌာန္းထားၿပီး ဘယ္အသက္အ႐ြယ္အထိ ဆိုတာေတာ့ ကန္ ့သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဦးေမာင္ျမင့္က`ဒီအခ်က္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြ ႏုုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေနၾကၿပီး လူငယ္ေတြကို ေနရာေပးဖို ့အသက္ကို ၄၀ ထိေလ်ာ့ခ်ရတာျဖစ္ပါတယ္။မူလက အသက္ဘယ္ေလာက္ထိဆိုတာ မပါေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ ့Life Expectancy နဲ ့ခႏၶာေဗဒအရ ၇၀ ထိပဲ ခြင့္ျပဳရင္ေတာင္ တာဝန္ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာ ၇၅ ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။ဒါ့ေၾကာင့္ ၇၀ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရမည္။ဆိုလိုတာက သူငယ္ျပန္တဲ့အ႐ြယ္ေတြ ႏိုင္ငံကို မအုပ္ေစခ်င္လို ့ပါ`လို ့ေျပာပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(က) မွာလည္း `ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာၿမဲၿမံသူျဖစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားတို ့၏ ၾသဇာခံမျဖစ္ေစရ`လို ့ထည့္သြင္းဖို ့ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ဦးေမာင္ျမင့္က`ဒီလိုေျပာရတာက ကြၽန္ မျဖစ္ေပမယ့္ ကြၽန္ စစ္တဲ့ႏိုင္ငံ မျဖစ္ေစခ်င္လို ့ထည့္သြင္းတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္`လို ့ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ) မွာလည္း `ႏိုင္ငံေတာ္၏အေရးအရာမ်ားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊စီးပြားေရး၊ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး စသည့္ အျမင္မ်ားရွိရမည္။ ထို ့ျပင္ အနည္းဆုံး မဟာဘြဲ ့ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။`လို ့အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။မဟာဘြဲ ့ဆိုတာ မူလက မပါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ ့ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္မငယ္ေစဖို ့ထည့္သြင္းရျခင္းျဖစ္တယ္လို ့လည္း ဦးေမာင္ျမင့္က ဆိုပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉(င)မွာလည္း `သမၼတအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ဆက္တည္း အနည္းဆုံး ၂၅ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္`လို ့တင္ျပသြားပါတယ္။ဒါကလည္း ျပည္ပက Train လုပ္ေပးလိုက္လို ့Intellect ျဖစ္ေနေသည္လည္း ႏိုင္ငံကို မခ်စ္မွာစိုးလို ့မိမိႏိုင္ငံမွာ တစ္ဆက္တည္း ေနထိုင္တဲ့သက္တမ္းကို ၂၅ အထိ တိုးၿပီး အႀကံျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကိုေတာ့ `မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိ၏မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိ၏ဇနီး သို ့မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိ၏တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိုးတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို ့မဟတု္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္ေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသခဲ့ဘူးသူ သို ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ သို ့မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါးသား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ဘူးသူမ်ား မျဖစ္ေစရ ၊ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္ေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ `လို ့ဆိုကာ မူလျပဌာန္းထားတဲ့ “႐ိုေသသူ“ေနရာကို “႐ိုေသခဲ့ဘူးသူ“အျဖစ္လည္းေကာင္း၊“ျဖစ္သူ“ေနရာကို “ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ“ အျဖစ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းဖို ့ဦးေမာင္ျမင့္က အႀကံျပဳတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေရး ေကာ္မတီရဲ ့အစီရင္ခံစာမွာ ဖြဲ ့စည္းပုံပါ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ(၁၄)နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ ့အေရအတြက္ကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအလိုက္ ေလ်ာ့ခ်ၾကဖို ့NLD ပါတီက အႀကံျပဳခ်က္ေပခဲ့သလို ပါတီ ၄ ခုကေတာ့ ပယ္ဖ်က္ဖို ့အထိ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ဦးေမာင္ျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ဒီမိုကေရစီဟာ Transition Period ျဖစ္ၿပီး အင္မတန္ႏုနယ္ပါေသးတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။အေနာက္ကမာၻနဲ ့OIC တို ့နဲ ့အတူ UN ကေတာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်ယ္လွယ္မႈေတြ မ်ားျပားလာသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအၿပီးသတ္မရမရွိေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ ့အင္အားက လည္း အရင္တစ္သိန္းေက်ာ္ကေန ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ႀကီးထြားလာေနတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာတပ္မေတာ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကေန ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ဖို ့လုံးဝဆုတ္ခြာဖို ့ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးလို ့လည္း ဦးေမာင္ျမင့္က ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဦးေမာင္ျမင့္က`ကြၽန္ေတာ္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေပမယ့္ ေျပာႏိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ သိပ္ၿပီးေပ်ာ္ေနလို ့လႊတ္ေတာ္မွာ ပါဝင္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းလို ႏိုင္ငံမွာေတာင္ သူ ့ႏိုင္ငံရဲ ့အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆိုေပမယ့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ ့ပါဝင္မႈကို ယခင္ကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ခဲ့တာကို သင္ခန္းစာယူရမွာျဖစ္ပါတယ္`လို ့ေျပာပါတယ္။သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၄ နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ဦးေမာင့္ျမင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားတာကေတာ့ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္သည္ `လို ့ျဖစ္ပါတယ္။

သည္ကေန ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ ့အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးဖို ့အစည္းအေဝးရဲ ့အခ်ိန္ဇယားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး ပါဝင္ထားေပမယ့္ ၁၇ ဦးသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန ့မွာ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို ့လ်ာထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။အဖြဲ႕ဝင္ ၄၅ ဦးပါဝင္တဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲက ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကို စုစည္းၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။